Ông Nguyễn Tấn Minh

Phó chủ tịch điều hành GMO-Z.com RUNSYSTEM JSCShare

Ông Nguyễn Tấn Minh