Ông Lê Quang Lương

Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm LuvinaShare

Ông Lê Quang Lương