Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc công ty Cổ phần Giáo dục NiXShare

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa