Ông Nguyễn Xuân Nam

Giám đốc Chiến lược, Viettel Cyber SecurityShare

Ông Nguyễn Xuân Nam